Audyty energetyczne

Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Audyt energetyczny to rodzaj biznesplanu. To bardzo szczegółowy schemat kolejnych działań, wraz z kosztorysami, jakie należy podjąć by zmniejszyć energochłonność budynku. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.

Audyt energetyczny budynku powinien zawierać następujące elementy:

  • inwentaryzację systemu grzewczego, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
  • – stwierdzenie, na jakie sposoby można przeprowadzić termomodernizację budynku,
  • – ocenę opłacalności każdej z metod,
  • – wskazanie, które z nich są optymalne dla audytowanego budynku.

KORZYŚCI

 Aby prawidłowo ocenić istniejące zużycie energii i możliwe do uzyskania oszczędności, a także wybrać optymalne rozwiązania techniczne umożliwiające obniżenie zużycia energii potrzebna jest specjalistyczna wiedza.
Na rynku oferowanych jest wiele rozwiązań, urządzeń i technologii.
Potencjalni inwestorzy mają ogromne trudności z wyborem rozwiązań, a zainwestowane przez nich środki mogą nie przynosić spodziewanych rezultatów.

Potrzebna jest więc opinia niezależnego eksperta potrafiącego wybrać rozwiązania, które będą optymalne i zarazem nieszkodliwe dla środowiska. Pozwolą dokładnie przewidzieć rezultaty planowanej modernizacji. Niezbędnym warunkiem powodzenia jest dobrze wykonany audyt energetyczny, czyli analiza stanu istniejącego, oraz propozycje wykonania i sfinansowania usprawnień.