Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej to wydany przez upoważnionego specjalistę dokument, który określa wielkość zapotrzebowania energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu czyli energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji.

Świadectwa energetyczne to:

 • nowe źródło oceny jakości użytkowej i wartości rynkowej budynku lub lokalu,
 • to obiektywna ocena cech energetycznych budynków, ich wyodrębnionych części i lokali mieszkalnych,
 • to pełna świadomość jakości energetycznej budynków i lokali dla ich właścicieli, nabywców i najemców
 • to impuls skłaniający do projektowania i budowy budynków energooszczędnych oraz do termomodernizacji budynków istniejących.
 • to rynkowe narzędzie stymulowania oszczędności energii w budynkach i lokalach mieszkalnych

W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, które może się zmieniać w zależności od sposobu użytkowania i zwyczajów użytkowników.

Świadectwo zawiera :

 • Podstawowe dane dotyczące budynku i wielkość energii niezbędnej na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji, a w przypadku budynków niemieszkalnych także energii na potrzeby oświetlenia. oraz wskaźniki porównawcze,
 • Wytyczne i wskazania możliwych usprawnień dla obniżenia zapotrzebowania energii.

„Najważniejszy jest wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową (EK). Pokazuje on ilość energii dostarczanej do budynku. Im te wskaźniki są niższe, tym lepsza jest charakterystyka energetyczna budynku.

Ważnej informacji dostarcza też wykres suwakowy – przedstawia bowiem poziom zużycia energii w porównaniu z wymaganiami określonymi w przepisach budowlanych (warunki techniczne). Dwie dolne strzałki wskazują zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) obliczone według tych przepisów dla budynków nowych i przebudowywanych, górna strzałka pokazuje EP dla ocenianego domu. Wartość tego wskaźnika zależy m.in. od bryły budynku i powierzchni użytkowej. Jeśli górna strzałka jest na lewo od dolnych strzałek, to dobrze. Świadczy to o tym, że dom jest bardziej energooszczędny, niż wymagają tego przepisy budowlane. Ale jeśli układ strzałek jest odwrotny, to dla właściciela domu powinno to być sygnałem, że wymaga on termomodernizacji. Specjalista sporządzający świadectwo energetyczne wpisze do niego swoje sugestie dotyczące możliwości zmniejszenia zużycia energii.”
*Źródło: Gazeta Wyborcza Stołeczna Data: 14-01-2009

  KORZYŚCI

 1. Właściciela budynku lub lokalu przeznaczonego do sprzedaży lub najmu ma możliwość uzyskania ceny sprzedaży lub czynszu najmu odpowiedniej do wysokiej jakości budynku czy lokalu.
 2. Nabywca i najemca budynku lub lokalu ma wiarygodne i obiektywne informacje o charakterystyce energetycznej budynku oraz o spodziewanych kosztach eksploatacji.
 3. Deweloper lub wykonawca nowego budynku ma możliwość uzyskania za realizację budowy ceny odpowiadającej wysokiej jakości budynku.

 Dlaczego świadectwa są potrzebne?

Cechy energetyczne decydują o koszcie eksploatacji, a także mają istotny wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń w budynkach. Dlatego dla nabywców i najemców powinna być zapewniona pełna dostępność danych charakteryzujących jakość energetyczną budynku. Wprowadzenie oceny energetycznej umożliwia dokonywanie w pełni uczciwych transakcji sprzedaży i wynajmu. Świadectwo ułatwia właścicielowi wiarygodne przedstawienie walorów budynku lub lokalu oferowanego do sprzedaży lub wynajmu, a jednocześnie dla nabywcy lub najemcy stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi nieujawnionymi wadami kupowanego czy wynajmowanego budynku lub lokalu.

Świadectwa energetyczne stwarzają sytuacje pełnej jawności charakterystyki energetycznej budynków dla ich właścicieli, nabywców i najemców, a także powinny: przyczynić się do stałego zmniejszania zużycia energii związanej z użytkowaniem budynków.

 Kto może wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny)?

 • Osoba posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub Osoba, która odbyła szkolenie i złożyła egzamin przed Ministrem Infrastruktury
 • Osoba, która ukończyła przynajmniej roczne studia podyplomowe na kierunkach architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

Właścicielowi nieruchomości powinno zależeć na uzyskaniu wysokiej jakości energetycznej budynku lub lokalu. Małe wartości EP i EK wskazują na jego dużą efektywność i takie użytkowanie energii, które chroni zasoby i środowisko naturalne.